Jiangsu Carnahan Mechanical & Electrical Technology Co. Ltd

Is this your listing?

Contact Jiangsu Carnahan Mechanical & Electrical Technology Co. Ltd

Address: 39 Jiangfend Rd. Binhai Industrial Park, Qidong Jiangsu, China

Tel: +86 51 38 39 05 11 1

W: http://www.springfieldmarine.com.cn
E: send us an email