Zhangzhou Yihong Yacht Industrial Co. Ltd

Is this your listing?

Contact Zhangzhou Yihong Yacht Industrial Co. Ltd

Address: Baikeng Village, Longjiao Town, Longhai City Fujiang, China

Tel: +86 59 22 33 67 15

W: http://www.seastella-yachts.com
E: send us an email